Godz: pon. - pt.: 7:00 - 15:00 62 594 12 09

Regulamin portalu www.booklet.pl

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki korzystania ze strony www.booklet.pl oraz zasady sprzedaży produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej “Produktami”) przez Drukarnię Booklet, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Właścicielem Serwisu www.booklet.pl jest: Drukarnia Booklet
  Booklet Group Jaśkowiak Mikołajczak Zawada Sp. j.
  Korzkwy 23
  63-300 Pleszew
  NIP: 608-01-10-997
  Regon: 365075587
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z usług Drukarni Booklet.
 4. Znaki firmowe „www.booklet.pl”, logo Booklet są własnością firmy Booklet Group Jaśkowiak Mikołajczak Zawada Sp. j. i podlegają ochronie prawnej.
 5. Adres korespondencyjny: Booklet Group S.C., Korzkwy 23, 63-300 Pleszew.
 6. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni Booklet, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Klient www.booklet.pl nie może:
  • dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystać ze strony www.booklet.pl w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  • korzystać z strony www.booklet.pl w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni Booklet.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony www.booklet.pl jedynie w zakresie własnego użytku,
  • korzystania ze strony www.booklet.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§2. Przedmiot i warunki świadczonych usług

 1. Wszystkie zlecenia przyjmowane przez Drukarnie Booklet są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Klientem Drukarni Booklet mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z usług Drukarni Booklet dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Drukarni Booklet nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem strony www.booklet.pl czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Drukarnia Booklet podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 4. Serwis www.booklet.pl szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym podmiotom. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania zamówienia w Drukarni Booklet.
 5. Drukarnia Booklet przekazane informacje przez Klienta będzie wykorzystywała w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień.
 6. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:
  • Kodeksu Cywilnego,
  • Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie Kodeksu cywilnego,
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3. Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 3. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego. Kupujący składając zamówienie powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 4. Dane podawane przez Klienta podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje.
 5. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
 6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dostarczy wymagane do realizacji zamówienia pliki graficzne oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Drukarni Booklet.
 7. Dostarczenie przez Klienta wymaganych do realizacji zlecenia plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz, dla Zamówień już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
 8. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych Produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 9. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, po 30 dniach, zostanie automatycznie anulowane.
 10. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
 11. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków.

§4. Dostawa

 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich, Poczty Polskiej lub przez odbiór osobisty.
 3. Każdy Produkt ma swój określony termin realizacji dostawy.
 4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na stronie terminami dostaw. Drukarnia Booklet dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

§5. Płatności i ceny

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
 2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
  • za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU
  • korzystając z przelewu bankowego,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność przy odbiorze.
 3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 4. Dokonując zakupów w Drukarni Booklet Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

§6. Materiały do druku

 1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
 3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji.
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku. w przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
 5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych, które wydłużają termin realizacji.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje w formie pisemnej należy składać na adres [javascript protected email address] lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Booklet Group S.C. Korzkwy 23, 63-300 Pleszew z dopiskiem „reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Klienta.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 4. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 7. Drukarnia Booklet dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 8. z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
  • przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0.2 mm,
  • różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej,
  • przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
 9. Drukarnia Booklet zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. w takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
 10. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. w przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia Booklet jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 11. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. w przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.
 12. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 13. Drukarnia Booklet ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania.

§8. Zgłaszanie błędu w funkcjonowaniu strony www.booklet.pl

 1. Drukarnia Booklet podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.booklet.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: [javascript protected email address].
 3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

§9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Drukarnia Booklet wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie w celu poprawnej realizacji usług.
 2. Dokonując zamówień w Drukarni Booklet Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodnie z ww. ustawą, Klienci Drukarni Booklet mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§10. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu Booklet.pl

 1. Aby korzystać z naszego Serwisu Booklet.pl należy:
  • połączenie z siecią Internet,
  • posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer od wersji 7.0, Mozilla Firefox od wersji 2.0, Google Chrome, Opera od wersji 10 lub Safarii. w związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosować najnowsze wersje przeglądarek internetowych odpowiednich dla danego systemu operacyjnego,
  • posiadać włączoną obsługę języka JavaScript, ramek, stylów CSS oraz powinna akceptować „ciasteczka”,

§11. Definicje

 1. Klient, Zleceniodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Drukarni Booklet.
 4. Portal, Serwis – to strona internetowa Drukarni Booklet dostępna pod adresem www.booklet.pl.
 5. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Drukarni Booklet.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnią Booklet, a Klientem.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie, Zlecenie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

§12. Postanowienia końcowe

 1. O zmianie regulaminu poinformujemy naszych klientów z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.