Godz: pon. - pt.: 7:00 - 15:00 62 594 12 09

Darmowe naklejki BHP od Naklejkona – wskazówki pomocne w walce z koronawirusem

Dadane: 17.03.2020

Obec­nie świat obie­ga ma­sa in­for­ma­cji o sze­rzącym się ko­ro­na­wi­ru­sie. W tym pe­łnym obaw okre­sie naj­wa­żniej­szym jest, by nie po­pa­dać w zbęd­ną pa­ni­kę i za­cho­wać zdro­wy roz­sądek. W zwi­ąz­ku z tym chce­my po­móc w spo­sób naj­lep­szy, ja­ki umie­my – na­klej­ka­mi!

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Pa­ństwa dar­mo­we pa­kie­ty na­kle­jek BHP z in­struk­cją po­praw­ne­go my­cia rąk, które pra­wi­dło­wo wy­eks­po­no­wa­ne będą uczyć i przy­po­mi­nać o pod­sta­wo­wych za­sa­dach hi­gie­ny.

Naklejka z informacjami jak myć ręce

Aby otrzy­mać na­klej­ki, na­le­ży skon­tak­to­wać się z na­szym dzia­łem ob­słu­gi klien­ta: in­fo­@na­klej­kon.pl lub 62 594 12 09. Je­den pa­kiet za­wie­ra dwie na­klej­ki fo­lio­we, które można z po­wo­dze­niem na­kle­ić w do­wol­nym miej­scu. Na­klej­ki są dar­mo­we, po­no­szą Pa­ństwo je­dy­nie koszt do­sta­wy do pacz­ko­ma­tu lub ku­rie­ra.

Licz­ba dar­mo­wych pa­kie­tów ogra­ni­czo­na jest do 100.

Pa­mi­ętaj: Pra­wi­dło­we i częste my­cie rąk jest jed­nym z naj­bar­dziej sku­tecz­nych spo­so­bów ochro­ny przed ko­ro­na­wi­ru­sem.